ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ


รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์

ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
สังกัดสถาบันการศึกษา : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.สมชาย ชัยจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ร.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ.ดร.ฐิติมา โพธิ์ชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อ.จุน หน่อแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.ดร.วรารัตน์ สังวะลี

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

อ.ดร.สุหทัย โตสังวาลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

อ.ดร.อติพร สำราญบัว

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผศ.ดร.ธณกร ปัญญาใสโสภณ

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ

ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบปฐมภูมิ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.ก้อง เค็มกระโทก

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.สิรินทรา ฟูตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ภกญ.สุทธินี เรืองสุพันธ์

ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ภก.ประกอบ เจียนมะเริง

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นางวรางคณาง ลิ้มสุวรรณเกษม

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.นายวีระพล วงษ์ประพันธ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.ศิวะยุทธ์ สิงห์ปรุ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.วันเพ็ญ ภูผาพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบัวลาย

ดร.ดรุณี คุณวัฒนา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : โรงพยาบาลปักธงชัย

ดร.ธีระชัย พบหิรัญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : โรงพยาบาลปากช่องนานา

นายปณิธาน สนพะเนา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัดสถาบันการศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา

ดร.ภัษภิษิจฐ์ พลศรีประดิษฐ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายอัครเดช วงศ์กีรติกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายกันตภณ แก้วสง่า

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี