แนวทางการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเอกสารยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์