แนวทางการยื่นตีพิมพ์วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Journal of Medicine and Public Health, Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office